Semafor green Zboží odešleme: dnes zavřít
CZSKPL

RÁJ PNEU® 100% ONLINE

21 LET Tradice, zkušenosti

Položek v košíku: 0 ks
Cena zboží v košíku s DPH:

0 Kč

Internetová sleva: 1%

Maloobchodní ceny

Obchodní podmínky | ráj pneu.cz

RÁJ PNEU CZO firměObchodní podmínkyObchodní podmínky do 31.07.2017

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky do 31.07.2017


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné do 31.07.2017

obchodní společnosti

K & K PNEU s.r.o.

 

se sídlem Hlavní 1610, 73934 Šenov

identifikační číslo: 25871137

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rajpneu.cz1.
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO


Název: K & K PNEU s.r.o.
Sídlo: Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy
IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

Telefon: +420 596 887 448, +420 604 750 150

E-mail: kkpneu@kkpneu.cz; info@rajpneu.cz

Kontaktní adresa: Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

Seznam provozoven:  K & K PNEU s.r.o. - Šenov
                                  IČP: 1001374118
                                  Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy
 
                                  K & K PNEU s.r.o. – Ostrava
                                  IČP: 1001374100
                                  Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Provozní doba: pondělí – pátek: 8:00 – 17:00
                         sobota – neděle:  ZAVŘENO

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Další informace naleznete na webové stránce www.rajpneu.cz  
 

2.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ


2.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti K & K PNEU s.r.o., se sídlem  Hlavní 1610,  73934 Šenov,  identifikační  číslo:  25871137,  zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále  jen  „občanský zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  vzniklé v souvislosti  nebo  na  základě  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané  mezi prodávajícím   a  jinou  fyzickou osobou  (dále jen „kupující“)  prostřednictvím  internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné   na   internetové  adrese   www.rajpneu.cz   (dále jen „webová stránka“),  a  to prostřednictvím  rozhraní  webové  stránky  ( dále jen  „webové rozhraní obchodu“ ).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo  rámec své  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání  uzavírá smlouvu s prodávajícím  nebo s  ním jinak jedná. Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisu souvisejících.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost  živnostenským  nebo  obdobným způsobem se  záměrem  činit  tak  soustavně  za účelem  dosažení  zisku.  Za podnikatele  je  považován  mimo  jiné   pro  účely  ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 513/191 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících

Velkoobchodní spolupráce je spolupráce s podnikatelem, který provozuje pneuservis a poslal kopii živnostenského listu s kontaktní údaji prodávajícímu, písemně nebo elektronicky a ten jej zaregistroval na webovém rozhraní obchodu jako velkoobchodního partnera.
 

2.2.        Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínky (dále jen „VOP“), jejichž nedílnou součást tvoří způsob uzavření smlouvy, reklamační řád a způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2.3.        Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce www.rajpneu.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. , není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

2.4.        Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující na e-mailovou před předaním zboží přepravci nebo při osobním převzetí zboží na provozovně.

 

2.5.        VOP jsou ke stažení na adrese http://rajpneu.cz/obchodni-podminky  

 

2.6.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2.7.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, slovenském a polském jazyce.

 

2.8.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.9.        Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Fotografie dezénu pneumatik se mohou lišit v závislosti na rozměru pneumatiky.3. UŽIVATELSKÝ ÚČET


3.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

3.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

3.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


4.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.rajpneu.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Polska.

 

4.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

4.4.1.      Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

4.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

4.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

4.6.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

4.7.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí opisu objednávky (potvrzení objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

4.7.1.      V případě, že objednané zboží není skladem, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po odsouhlasení obou stran o dostupnosti a ceny zboží u dodavatele. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e-mailové zprávy na adresu uvedené v objednávce. Kupující je povinen reagovat do sedmi (7) dnů od doručení informace o dostupnosti a ceny.  

    

4.8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1.        Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby nebo vyprodání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

5.2.        Vztahuje-li se na zboží povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 1.90 Kč/kg.

 

5.3.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  •  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 73934 Šenov
  •  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K & K PNEU s.r.o., Česká 3145/51 70030 Ostrava - Zábřeh
  •  platební kartou ve všech provozovnách prodávajícího – pouze spotřebitel
  •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  •  on-line platební kartou přes webové rozhraní – pouze spotřebitel a položky skladem
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1086352/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. dále jen „účet prodávajícího“)

 

5.4.        Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

5.5.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.6.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak.

 

5.7.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.8.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

5.9.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.10.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající K & K PNEU s.r.o je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.10.1     Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 


6.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

6.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rajpneu.cz  Toto neplatí pro podnikatele, pro které se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/191Sb., v platném znění a předpisů souvisejících.

 

6.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem (v hotovosti nebo převodem na bankoví účet), jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

6.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy vinou kupujícího, může prodávající účtovat kupujícímu náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět. Výše nákladu se řídí aktuálním ceníkem daného přepravce případně spediční společnosti, která přepravu zboží zajišťovala. Vztahuje se pouze na podnikatele   

 

6.6.        Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

6.7.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

6.8.        Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 

 

7. OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


7.1.        Osobní převzetí zboží je možné v provozovnách prodejce, a to dle zvoleného místa v objednávce.

 

7.2.        Jeli zboží skladem v provozovně totožné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout ihned po odeslaní objednávky, dle provozní doby provozovny.

 

7.3.        Jeli zboží skladem v provozovně rozdílné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout na druhý pracovní den, dle provozní doby provozovny a to ihned po potvrzení provozovny, které kupující obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

7.4.        Nepřevezme-li kupující zboží od potvrzení objednávky do sedmi (7) pracovních dnů, jedná se o porušení své povinnosti. Prodejce následný den objednávku na nevyzvednuté zboží stornuje.  

 

 

8. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ


8.1.        Doprava zboží zákazníkovi je realizována spediční společností, případně veřejným přepravcem.

 

8.2.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

8.3.        Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, obvykle do dvou (2) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle v tentýž pracovní den. Pokud byla expedice pro daný pracovní den již uzavřena (stav expedice znázorňuje semafor na webovém rozhraní obchodu) bude zboží odesláno následný pracovní den. Prodávající neručí za zpoždění dodání způsobené dopravcem nebo z důvodu dočasné nebo trvalé vyšší moci, jako i z důvodu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.

 

8.4.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít a zboží při dodání a to v den doručení v době od 8:00 – 18:00 hod, a zaplatit pokud již tak nebylo učiněno.

 

8.5.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

8.6.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, sepsat s přepravcem zápis o škodě a toto neprodleně ohlásit prodávajícímu na adresu provozovny, nebo elektronickou formou na adresu info@rajpneu.cz V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

8.7.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8.8.        Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

 

 

9. CENA DOPRAVY


9.1.        Cena dopravy pro spotřebitele


9.1.1.      Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii osobní, VAN a 4x4 činí 50Kč za 1ks objednaného zboží

 

9.1.2.      Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii ostatní – agro, moto při objednávce 600Kč s DPH a více, hradí přepravní náklady prodejce. Při objednávce pod 600Kš s DPH, činí dopravné 150Kč s DPH za balík, toto přepravné hradí kupující.

 

9.1.3.      Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností 1ks do 50kg činní 50Kč s DPH, s hmotnostní 1ks 50kg a více, činí 300Kč s DPH, tyto náklady na dopravu hradí kupující.

 

 

9.2.        Ceny dopravy pro velkoobchodní partnery s registrací - Velkoobchodní spolupráce


9.2.1.      Cena dopravy v rámci ČR při objednávce 600Kč s DPH a více, hradí přepravní náklady prodejce. Při objednávce pod 600Kč s DPH, činí dopravné 150Kč s DPH za 1 balík, toto přepravné hradí kupující.

 

9.2.2.      Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR, s hmotnostní 1ks 50kg a více, činí 300Kč s DPH, tyto náklady na dopravu hradí kupující.

 

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


10.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

10.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

10.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

10.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

10.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

10.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

10.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

10.3.     Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

10.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

10.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

10.6.     Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

10.7.     Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití

 

10.8.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

11. ZÁRUČNÍ DOBA


11.1.     Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, eventuálně dnem uvedeným na záručním listě.

 

11.2.     Záruční doba stanovena ze zákona 24 měsíců. Na pneumatiky je prodávajícím navýšena o dalších 24 měsíců.  Celková doba na zakoupené pneumatiky je 48 měsíců.

 

11.3.     Pro podnikatele se záruční doba a podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.

 

11.4.     Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. 

 

 

12. REKLAMACE

12.1.     Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde. http://www.rajpneu.cz/download/reklamace-protokol.pdf

 

12.2.     Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

12.3.     Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

12.4.     Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

12.5.     Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Třiceti (30) denní lhůta neplatí pro podnikatele kde se reklamace řídí dle Obchodního zákoníku č.513/191 Sb., v platném znění a předpisu souvisejících.

 

12.6.     Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

12.7.     Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonu.

 

12.8.     U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

13. VRÁCENÍ ZBOŽÍ PODNIKATELEM


13.1.     Kupující má možnost vrátit objednané zboží do 14 dnů od data převzetí za předpokladu, že zboží nebylo použito, nebylo na přání kupujícího prodávajícím upraveno a nebylo poškozeno.

 

13.2.     Kupující je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky a následně mu bude potvrzena možnost vrácení zboží, pokud došlo ke splnění všech podmínek.

 

13.3.     Zboží je zapotřebí doručit na vlastní náklady na adresu K & K PNEU s.r.o.; Hlavní 1610;  739 34 Šenov u Ostravy; Česká republika.

 

13.4.     Vrácená částka bude ponížena o 200Kč s DPH/balík, jako náhrada za náklady, které vznikly prodávajícímu zasláním zboží kupujícímu.

 

13.5.     Po obdržení vráceného zboží bude prodávajícím vystaven dobropis a zaslán na e-mail kupujícího a to pouze za předpokladu, že částka za zboží byla připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího a splnění podmínek uvedených v bodě 13.1

 

13.6.     Kupující je povinen v co nejkratším termínu ( 7 dnů ) dobropis potvrdit podpisem, razítkem a napsat na něj číslo bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peněžní prostředky.

 

13.7.     Takto potvrzený dobropis kupující zašle zpět a to e-mailovou formou, popřípadě poštou. Peněžní prostředky jsou prodávajícím standardně odeslány do 10 dnů od data obdržení potvrzeného dobropisu. 

 

 

14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


14.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

14.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

14.3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rajpneu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

14.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


15.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

15.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresy provozoven (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

15.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

 

15.4.     Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním reklamních nabídek, je nutno sdělit prodávajícímu písemnou formou nebo na e-mail info@rajpneu.cz

 

15.5.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

15.6.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících, osob předávajících korespondenci a osob při reklamačních řízení zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

15.7.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

15.8.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

15.9.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 15.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

15.9.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

15.9.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

15.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

15.11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

15.12. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

15.13. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

16. DORUČOVANÍ ZPRÁV


16.1.     Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo poštovní adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

17 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


17.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

17.2.     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

17.3.     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

17.4.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

17.5.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

17.6.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

18. MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU


18.1.     K & K PNEU s.r.o. - Šenov
Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy
 
K & K PNEU s.r.o. – Ostrava
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. dubna 2017.

 

 

archív obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné do 19.4.2017

Obchodní podmínky platné do 22.2.2017

Obchodní podmínky platné do 24.5.2016

Obchodní podmínky platné do 12.10.2015

Obchodní podmínky platné do 23.7.2014

 .

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K POKLADNĚ POKRAČOVAT V NÁKUPU

Zapomenuté heslo